(1)
Pearson, H.; Braithwaite, M.; Veljkovic, I. <i>Synchytrium endobioticum</i≫ (potato Wart) Eradication from New Zealand. NZPP 2007, 60, 310-310.