(1)
Jaspers, M. Sensitivity of <i>Phaeomoniella chlamydospora</i> to Fungicides <i>in vitro</i≫. NZPP 2001, 54, 225-228.